« Back to previous page

Gaelscoil na gCloch Liath

Blacklion, Greystones, Co. Wicklow

Principal: Rita Ní Thuathail

Tel: (01) 201 07 18

Email: [email protected]
Website: www.gscl.ie

Stair na scoile / School History

Is bunscoil chomhoideachas, lán-Ghaeilge, idirchreidmheach í Gaelscoil na gCloch Liath a bhunaíodh i 2008 faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta, chun freastal ar an éileamh ar bhunoideachas trí Ghaeilge sa cheantar áitiúil.

Gaelscoil na gCloch Liath is a co-educational, all-Irish, interdenominational primary school set up in 2008 under the patronage of the Foras Pátrúnachta, to cater for the demand for all-Irish primary education in the local area.

Sainmheon Idirchreidmheach / Interdenominational Ethos

Feidhmíonn an scoil seo faoi chomhspiorad Caitliceach agus Protastúnach, ag spreagadh tuiscint agus inghlacthacht ar na modhanna adhraidh. Múintear na cláracha “Beo go Deo” agus “Lean Mé” do gach pháiste agus sna ranganna cuí, ullmhófar na daltaí do na sacraimintí a bhaineann leo.

We operate under a joint Catholic and Protestant ethos, creating an understanding and acceptance of Catholic and Protestant modes of worship. The “Alive-O” and “Follow Me” programmes are taught to all children and, in the relevant classes, they will be prepared for the sacraments.

Aidhmeanna na Scoile / School Aims

Is iad príomhaidmeanna na scoile, trí ghníomhaíochtaí na foirne scoile, an bhoird bhainistíochta agus coiste na dtuismitheoirí:

• oideachas d’ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge

• cumas an pháiste aonair a fhorbairt

• tuiscint agus comhionannas a fhorbairt i dtaobh na Críostaíochta de

• saoithiúlacht Ghaelach a chothú sa scoil

• pobal scoile a chruthú i dtimpeallacht shona, shlán, ina bhfuil na páistí in ann saoirse ar bhonn na córa agus an mhuintearais a chothú.

The aims of the school, through the activities of the staff, Board of Management and Parents’ Association Committee, are:

• to provide a high standard of education through Irish for all our children.

• to develop the individual child’s ability

• to develop an understanding and a sense of equality between all Christian faiths.

• to create an appreciation of all things Irish in the school

• to create a school community in a safe and happy environment in which the children can develop their sense of justice and belonging.

Eolas Breise / Further Information

Táimid ag fás is ag forbairt gach bhliain agus glacaimid le 2 rang iomlán gach scoilbhliain. Má tá aon eolas breise, is féidir cuairt a thabhairt ar www.gscl.ie.

We are growing and developing as we accept 2 new classes for each school year. If you require any further information, please visit www.gscl.ie

Registered under the Archdiocese of Dublin - RCN 20016166/CHY7424
Copyright 2011 Greystones Parish. All Rights Reserved.
Design by acton|web